Google   
-aught 或 -ought 還是 -ough ?
192 越南
註冊日期:
2009/6/23 21:42
所屬群組:
會員
文章: 1920
等級: 36; EXP: 39
HP: 0 / 884
MP: 640 / 35188
以下這些字的過去式和過去分詞,您能正確拼出來嗎?中文意思您都知道嗎?

although, bring, buy, catch, fight, seek, teach, think, though, through, throughout

答案在下面:

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>帶來 / bring / brought / brought
買 / buy / bought / bought
抓 / catch / caught / caught
打架 / fight / fought / fought
尋找 / seek / sought / sought
教導 / teach / taught / taught
思考 / think / thought / thought
雖然 / although
雖然 / though
穿過 / through
遍及 / throughout

發表日期2010/10/3 12:55
_________________
Hi~I'm Learner!


可以查看文章。
不可發表文章。
不可回覆。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發表。

[進階搜索]


討論區 標題 回復 點擊 作者
宗教典籍 《多馬福音》的讀後感想 0 517 2022/6/23 11:14
Share
Goodz © 2005-2029 GP
本站會員之個人言論或行為、不代表本站之立場與看法
...