Google   
#1 《道德經》第61章
歸一返無 發表日期 2009/11/19 14:28
《道德經》第陸拾壹章 (謙德)【原文】
 大國者下流,天下之交。
 天下之牝,牝常以靜勝牡。
 以靜為下。
 故大國以下小國,則取小國;
 小國以下大國,則取大國。
 故或下以取,或下而取。
 大國不過欲,兼畜人;小國不過欲,入事人。
 夫兩者各得其所欲,大者宜為下。

【譯文】
 大國就譬如水的下流,為百川所歸向的,是天下交會地方。就為天下的牝,牝常以靜勝過牡的動。這是因為柔靜而適應於處下的緣故。所以,大國比小國善於處下,則可以主導小國;小國比大國善於處下,則可以謀求主導作用。所以,有的可以憑籍處下態勢以占居主導地位,有的則可以使自己善於處下而謀求主導作用。大國不過分貪欲而讓小國分享國際資源,小國不過分貪欲而讓大國占居領導地位。它們雙方要達成如此穩定的利益妥協,大的應該善於處下。

【解釋】
 (1).或下以取,或下而取:所"以"是可資憑籍的現成仗恃;所"而"則是可資憑藉的方法與渠道。憑籍已經擁有的處下態勢去謀取稱為"下以取";還未擁有可資憑籍的處下態勢,但正在通過營造這種態勢而去謀取稱為"下而取"。"下以取"相對已經擁有處下的有利態勢的大國而說,"下而取"則相對還未擁有處下的有利態勢但又非常"善下之"的小國而說。"或下以取,或下而取"說明國家地位並不只由國家的大小決定,善於"處下"可以導致它們之間主客態勢的演變。
 (2).兼畜人、入事人:自己得到畜養的同時,也讓別人得到畜養即"兼畜人",義指讓別人分享資源。國際關係中的"兼畜人"是指大國讓小國分享國際資源。屈己以奉人即"入事人",義指出讓一定的主動權。國際關係中的"入事人"是指小國在一定程度上容讓大國執掌國際社會的領導地位。

【評析】
 與前章是對一個神、人、鬼諧和無爭的天地世界的構想相應,本章是對一個和平安定的國際秩序的構想。
 堆壘物體,重大者處下,輕小者處上則安穩,輕小者處下,重大者處上則不安穩。從穩定角度衡量,下勢是優勢:處下的系統對應於更深的穩態勢窪,因而更穩定〈靜〉;處上的系統對應於較淺的穩態勢窪,因而較不穩定。不穩態者相對被動,穩態者相對自主。處上系統的穩態的崩解往往會組合入處下的穩態系統之中〈為" 下流"所承接〉,而相反過程的發生則較不可能。所以,上下之變會導致系統的主客﹑大小之變。在大小上下的組合中,大下、小上是最終的穩態結構。因此,老子認為"各得其所欲"的穩定國際秩序是"大者宜為下"。
 老子指出了在戰火紛飛、生靈塗炭的戰爭之外的另一場競相柔弱而善下的競爭。這樣的競爭有助於各國競相觀比而進道,這正是老子所希望的。各國之間競相以更低的成本,更完善的服務來謀取對本國經濟的更大注入,從而求得真正的繁榮富強的競爭就是一場競相善下的競爭。[文章來源] http://www.laozi.net/bba/cgi-bin/topi ... ?forum=38&topic=82&show=0


可以查看文章。
不可發表文章。
不可回覆。
不可編輯自己的文章。
不可刪除自己的文章。
不可發起投票調查。
不可在投票調查中投票。
不可上傳附件。
不可不經審核直接發表。

[進階搜索]


討論區 標題 回復 點擊 作者
宗教典籍 《多馬福音》的讀後感想 0 467 6/23 11:14
Share
Goodz © 2005-2029 GP
本站會員之個人言論或行為、不代表本站之立場與看法
...